Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Comenius 2005-2013  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

Informacje dla Rodziców
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.pl

Rok szkolny 2015/2016


Innowacja metodyczna "Tasks with Ben - angielski bez kserówek" realizowana przez panią Grażynę Napieraj w roku szkolnym 2015/16 oraz 2016/17 w Szkole Podstawowej nr 3 w Redzie


Cele:

•  rozwijanie umiejętności wykorzystywania zasobów multimedialnych zamiast tradycyjnych kserokopii;
•  rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni wirtualnej, zapewnienie interakcji;
z innymi uczącymi się oraz nauczycielem przy pomocy platformy edukacyjnej;
•  podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
•  zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego;
•  przygotowanie uczniów do życia w nowoczesnym społeczeństwie na obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania;
•  pokazanie uczniom, jak wykorzystywać TIK do doskonalenia i nauki języka obcego;
•  rozwijanie u uczniów samodzielnego, kreatywnego myślenia;
•  doskonalenie analizowania i selekcjonowania informacji;
•  rozwijanie umiejętności pracy zespołowej.


Opis:

Innowacja metodyczna "Tasks with Ben - angielski bez kserówek" będzie realizowana na lekcjach języka angielskiego w grupie I klasy 5c szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/16 oraz 2016/17. Uczniowie będą wykonywać zadania na platformie edukacyjnej, która umożliwia wspólną, efektywną pracę z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych oraz udostępnia nauczycielowi pomocne narzędzia do zarządzania klasami, tworzenia interaktywnych zadań i odbierania szczegółowych raportów z wynikami uczniów. Ćwiczenia, zabawy edukacyjne, przydatne linki, objaśnienia, wskazówki będą gromadzone na blogu prowadzonym przez stworzonego przez uczniów awatara, Bena. Uczniowie będą wykorzystywać gotowe materiały edukacyjne oraz zasoby przygotowane przez nauczyciela przy pomocy m.in. LearningApps.org oraz narzędzia mInstructor, które jest kompatybilne z platformą mCourser.

Przewidywane efekty:

•  uczniowie potrafią wykorzystywać w celach edukacyjnych nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, świadomie wykorzystują TIK do uczenia się języka angielskiego;
•  uczniowie sprawnie posługują się językiem angielskim;
•  posiadają większą motywację do nauki języka;
•  potrafią pracować w grupie;
•  potrafią wykorzystywać różne źródła informacji;
•  uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę wykraczającą poza podstawę programową.


Innowacja metodyczna "Cyfrowy obywatel" - nauczanie wiedzy o społeczeństwie w oparciu o model SAMR realizowana przez panią Justynę Zabrodzką w roku szkolnym 2015/16 w Gimnazjum nr 2 w RedzieCele:

•  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim,
•  poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii,
•  zwrócenie uwagi na problemy globalizacyjne,
•  wychowanie aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć nowych technologii i potrafią podejmować nowe wyzwania,
•  rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
•  kształtowanie kompetencji kluczowych (czytanie ze zrozumieniem, planowanie, komentowanie i ocenianie prac innych uczniów)
•  kształtowanie nawyku świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu jako źródła wiedzy,
•  wdrożenie do współdziałania i przestrzegania reguł pracy w zespole,
•  rozwijanie u uczniów samodzielnego i krytycznego myślenia,
•  kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze źródeł z poszanowaniem praw autorskich.


Opis:

Innowacja metodyczna "Cyfrowy obywatel" - nauczanie wiedzy o społeczeństwie w oparciu o model SAMR będzie realizowana na lekcjach WOS-u w klasach IIIa, IIIb, IIIc gimnazjum w roku szkolnym 2015/16. Model SAMR zakłada, że uczeń przechodzi przez kilka poziomów integracji technologii w procesie edukacji, od najprostszych po bardziej skomplikowane. Uczeń zaczyna od poziomu, np. robienie notatek w Evernote, robienia zdjęć telefonem lub tabletem, potem udostępnia je innym, komentuje i ocenia prace innych uczniów, a na koniec realizuje złożone działania takie jak: projekt edukacyjny - którego efekty upublicznia w Internecie.
Uczniowie będą przygotowywać materiały edukacyjne dotyczące Unii Europejskiej, globalizacji, przedsiębiorczości oraz elementów ekonomii dla swoich rówieśników z wykorzystaniem technologii informacyjnej, np. narzędzi dysku Google. Wypracowane materiały zostaną zamieszczone w chmurze oraz na witrynie Wix, dzięki czemu będą mogły służyć kolejnym rocznikom.

Przewidywane efekty:

zmotywowani do uczenia się, przyjmują twórczą postawę, stawiają hipotezy i weryfikują je. Korzystają z posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach, aktywnie uczestniczą w życiu publicznym. Przyjmują postawę przedsiębiorczą, są wrażliwi na problemy globalizacyjne. Świadomie wykorzystują TIK w celu doskonalenia warsztatu pracy. Dokonują samooceny oraz komentują prace swoich rówieśników, wskazując mocne i słabe strony projektów. Potrafią znaleźć swoje miejsce i rolę podczas pracy w grupie. Uczniowie szanują cudzą własność intelektualną. Są świadomi celów uczenia się. Potrafią planować, wykonywać mapy mentalne, wyciągać wnioski oraz prezentować i interpretować wyniki.


Innowacja metodyczna "Zeszyt w chmurze - nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem dysku Google" realizowana przez panią Mirosławę Niewiadomską w roku szkolnym 2015/16 oraz 2016/17 w Szkole Podstawowej nr 3 w RedzieCele:

•  kształtowanie kompetencji kluczowych (czytanie ze zrozumieniem, pisanie) z wykorzystaniem technologii informacyjnych,
•  doskonalenie umiejętności planowania, komentowanie i ocenianie prac innych uczniów,
•  zwiększenie motywacji do nauki języka polskiego,
•  rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni wirtualnej, zapewnienie interakcji z innymi uczącymi się,
•  pokazanie uczniom, jak wykorzystywać TIK, (wirtualny dysk Google) do doskonalenia i nauki czytania i pisania,
•  rozwijanie u uczniów samodzielnego, kreatywnego myślenia,
•  doskonalenie wyszukiwania i analizowania informacji,
•  rozwijanie umiejętności pracy zespołowej,
•  kształtowanie umiejętności poszanowaniem praw autorskich.


Opis:

Innowacja jest przeznaczona dla klasy Vb na dwa lata : 2015/2016 i 2016/2017.
Zajęcia te dadzą możliwość wykorzystania narzędzi Google docs, jako sposobu na indywidualne tworzenie dokumentów tekstowych, z możliwością ich edytowania i publikowania. Ważna jest tez możliwość pracy zespołowej, każdy uczeń ma możliwość dopisywania, komentowania i otrzymywania informacji zwrotnej. Praca w chmurze będzie bardziej efektywna, pozwala na tworzenie arkuszy, formularzy i prezentacji. Można to wykorzystać np. do sprawdzania czytania ze zrozumieniem za pomocą testów.
Można udostępniać pojedyncze pliki, lub całe zbiory dysku Google, służyć do tego będzie udostępniony link.

Przewidywane efekty:

•  uczniowie czytają ze zrozumieniem;
•  uczniowie potrafią samodzielnie redagować różne formy wypowiedzi;
•  uczniowie potrafią planować pracę własną oraz oceniać i komentować prace innych;
•  uczniowie posiadają większą motywację do nauki języka;
•  uczniowie potrafią wyszukiwać niezbędne informacje;
•  świadomie wykorzystują TIK (wirtualny dysk Google) zamiast tradycyjnych zeszytów;
•  potrafią pracować w grupie;
•  uczniowie szanują własność intelektualną.

Gimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2015