Strona początkowa  ::   Dziennik elektroniczny  ::   TKS Reda  ::   Comenius 2005-2013  ::   Rose  ::   Europe Go Green  ::   Trzy kolory

Kapitał ludzki

Unia Europejska

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Dyrekcja
•  Zamówienia publiczne
•  Informacje dla rodziców
•  Dożywianie
•  Historia
•  Dokumentacja
•  Innowacje
•  Konkursy
•  Spis podręczników
•  Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

•  Rekrutacja
•  Nasz patron
•  O nas
•  Grono pedagogiczne
•  Projekt unijny
•  Wydarzenia
•  Wycieczki
•  Wydarzenia Comenius
•  Erasmus +
•  Biblioteka
•  Logopeda
•  Galerie zdjęć
•  Klasy
•  Absolwenci
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Comenius 2005-2013
•  Pracowania komputerowa
•  Archiwum
•  PZPOW Wejherowo

Język kaszubski

•  Informacje ogólne
•  Organizacja nauki
•  Wycieczki

Logopeda

•  Zadania Logopedy
•  Rozwój mowy dziecka
•  Wady wymowy
•  Galeria

NEWS:

Informacje dla Rodziców
więcej >>

Polecamy

Nie pal

Bykom Stop

Spamerom mówimy NIE!

Firefox

Thunderbird

Bezpieczne strony

Dziecko w sieci

Sieciaki.pl

Helpline

Fundacja Dzieci Niczyje

Zagłosuj na nas

Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

www.edukator.org.plRok szkolny 2014/2015


Innowacja metodyczna "Szkolny poliglota - rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o Web 2.0" realizowana przez panią Grażynę Napieraj w roku 2014/15 w Szkole Podstawowej nr 3 w RedzieCele:

•  podniesienie kompetencji uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
•  zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego;
•  przygotowanie uczniów do życia w nowoczesnym społeczeństwie na obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania;
•  rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni wirtualnej, zapewnienie interakcji z innymi uczącymi się;
•  pokazanie uczniom, jak wykorzystywać TIK (narzędzia Web 2.0) do doskonalenia i nauki języka obcego;
•  rozwijanie u uczniów samodzielnego, kreatywnego myślenia;
•  doskonalenie analizowania i selekcjonowania informacji;
•  rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;


Opis:

Innowacja metodyczna "Szkolny poliglota - rozwijanie kompetencji językowych w oparciu o Web 2.0" będzie realizowana na lekcjach języka angielskiego w grupie I klasy 6a szkoły podstawowej. Uczniowie będą wykorzystywać wybrane narzędzia Web 2.0 do doskonalenia języka angielskiego poprzez zapoznawanie się z gotowymi materiałami, z materiałami opracowanymi przez kolegów, a także tworząc własne aplikacje. Szczegółowe informacje na temat pracy z wybranymi narzędziami Web 2.0 będą regularnie zamieszczane na blogu.
Uczniowie współczesnej szkoły są aktywnymi członkami nowych mediów internetowych i ich sposób rozumienia komunikacji językowej jest inny niż ten, które prezentują stare książki traktujące o metodyce nauczania języków obcych. Dlatego też coraz ważniejsze w procesie nauczania będzie umiejętne wykorzystanie wszystkich dobrych stron wynikających z nowoczesnych form komunikacji w celach edukacyjnych.

Przewidywane efekty:

•  uczniowie sprawnie posługują się językiem angielskim;
•  uczniowie posiadają większą motywację do nauki języka;
•  potrafią wykorzystywać w celach edukacyjnych nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne;
•  świadomie wykorzystują TIK (narzędzia Web 2.0) do uczenia się języka angielskiego;
•  potrafią pracować w grupie;
•  potrafią wykorzystywać różne źródła informacji;
•  uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę wykraczającą poza podstawę programową;


Innowacja metodyczna "Edukacja obywatelska w oparciu o metodę flipped classroom" realizowana przez panią Justynę Zabrodzką w roku szkolnym 2014/15 w Gimnazjum nr 2 w RedzieCele:

•  przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim,
•  wychowanie aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania,
•  rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej,
•  kształtowanie kompetencji kluczowych (czytanie ze zrozumieniem, planowanie, organizowanie i ocenianie procesu uczenia się),
•  rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni wirtualnej,
•  wdrożenie do interakcji z innymi uczącymi się,
•  rozwijanie u uczniów samodzielnego i krytycznego myślenia,
•  kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze źródeł z poszanowaniem praw autorskich,
•  doskonalenie czytania i słuchania ze zrozumieniem, analizowania i selekcjonowania informacji.


Opis:

Innowacja metodyczna "Edukacja obywatelska w oparciu o metodę flipped classroom" będzie realizowana na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasach IIa, IIb, IIc gimnazjum w roku szkolnym 2014/15. Metoda oparta na odwróconej lekcji zakłada, iż uczniowie korzystają z materiałów przygotowanych wcześniej przez nauczyciela, zapoznając się z tematem lekcji przed zajęciami. Dzięki temu zajęcia lekcyjne nauczyciel wykorzystuje na grupową pracę uczniów, stawianie pytań hipotez do materiału wcześniej przyswojonego przez uczniów, utrwalenie wcześniej nabytych umiejętności. Rolą nauczyciela będzie samodzielne opracowanie materiałów dydaktycznych (zamieszczonych na blogu) lub wskazanie odpowiednich zasobów dostępnych w Internecie (np. poprzez link na blogu). Uczniowie przygotowują się do lekcji w domu, zapoznając się z przygotowanymi wcześniej przez nauczyciela materiałami (np. prezentacje, podcasty, filmy).

Przewidywane efekty:

Uczniowie są zmotywowani do uczenia się, przyjmują twórczą postawę, stawiają hipotezy i weryfikują je. Korzystają z posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach, aktywnie uczestniczą w życiu publicznym. Świadomie wykorzystują TIK w celu zdobywania nowych wiadomości. Potrafią znaleźć swoje miejsce i rolę podczas pracy w grupie (przyjmują rolę lidera, eksperta, strażnika, medytora, itp.). Uczniowie szanują cudzą własność intelektualną. Są świadomi celów uczenia się. Potrafią planować, organizować i kontrolować przebieg własnego uczenia się.


Innowacja metodyczna "Czytam by odkrywać" - nauczanie języka polskiego z wykorzystaniem WebQuestów realizowana przez panią Mirosławę Niewiadomską w roku szkolnym 2014/15 w Szkole Podstawowej nr 3 w RedzieCele:

•  podniesienie kompetencji humanistycznych,
•  zwiększenie zainteresowania uczniów literaturą,
•  rozwijanie kompetencji kluczowych ( czytanie i pisanie),
•  wykorzystanie techniki TIC w procesie nauczania i uczenia się,
•  korzystanie z wirtualnych źródeł informacji,
•  świadome korzystanie z różnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
•  kształtowanie interakcji podczas pracy w grupie,
•  wdrażanie do publicznego przedstawiania efektów swej pracy.


Opis:

Innowacja metodyczna "Czytam by odkrywać - nauczanie języka polskiego z webQuestami". Metoda ta stosowana będzie na lekcjach języka polskiego w klasie VB i IVB w roku szkolnym 2014/2015. Komputer oraz Internet stał się bardzo ważnym narzędziem w rękach uczniów. Często jest on skuteczną konkurencją dla tradycyjnych źródeł informacji jakimi są książki oraz zeszyt z wypracowaniem. Dlatego postanowiłam wykorzystać to, aby Internet stał się miejscem poszukiwań i badań nad tematem związanym z językiem polskim a sposób prezentacji efektów tej pracy wykorzystywał technologie TIC. Uważam ,że zastosowanie webquestów jest doskonałą metodą wspierającą i poszerzającą tematykę zajęć, uczy badań, pozwala na twórcze wykorzystanie informacji a nie tylko ich wyszukiwanie. Wspomaga myślenie ucznia na wyższych poziomach taksonomicznych (analizy, syntezy, ewaluacji).Ważne jest również to, że umożliwia uczniom pracę we własnym tempie a w przypadku pracy w grupie stymuluje relacje interpersonalne. Multimedialne przedstawienie efektów pracy jest atrakcyjniejsze i pozwala na prezentację ich na szerokim forum.

Przewidywane efekty:

•  uczniowie sprawnie posługują się różnymi formami wypowiedzi pisemnej,
•  potrafią czytać ze zrozumieniem,
•  interesują się literatura piękną oraz publicystyka,
•  świadomie wykorzystują technologie TIC,
•  potrafią korzystać z wirtualnych źródeł informacji,
•  szanują cudzą własność intelektualną,
•  potrafią określić swoje miejsce i role podczas pracy w grupie,
•  uczniowie są zmotywowani do pracy,
•  potrafią publicznie przedstawić efekty swej pracy.
Gimnazjum nr 2

•  Rekrutacja
•  Grono pedagogiczne
•  Aktualności
•  Patron szkoły
•  Hymn szkoły
•  Nadanie imienia
•  Comenius w G2
•  Projekty
•  Wymiana językowa
•  Rose
•  Klasy
•  Osiągnięcia
•  Egzamin gimnazjalny
•  Doradztwo zawodowe
•  Sport
•  Plan lekcji
•  Galeria zdjęć
•  Gazetka szkolna
•  Samorząd szkolny
•  Ciekawe linki
•  Archiwum
•  Publikacje nauczycieli

Kalendarz

Kącik komputerowy

•  Przeglądarki internetowe
•  Bezpieczeństwo komputera
•  Bezpieczeństwo w necie
•  Systemy operacyjne

NEWS:

Terminy zebrań i konsultacji z Rodzicami
więcej >>

O nas

Jesteśmy szkołą z klasą!

Jesteśmy szkołą z klasą!

Statystyka strony

Standardy

Strona spełnia dwa ważne standardy:

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional
Opracowanie © Elżbieta Rybarczyk

© 2005-2015